Teatro nuostatai


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2011 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. ĮV-383

 

LIETUVOS NACIONALINIO DRAMOS TEATRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos nacionalinis dramos teatras (toliau vadinama – Teatras) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis yra aukščiausiu meniniu lygiu organizuoti profesionalaus scenos meno (spektaklių, koncertų ir (ar) kitų meno programų) kūrimą ir viešą atlikimą. Pagal scenos meno rūšį šis Teatras yra dramos teatras.

2. Teatro savininkas yra valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau vadinama – Kultūros ministerija).

3. Teatras yra viešasis juridinis asmuo, turintis nuostatus, antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas banke.

4. Teatras turi interneto svetainę www.teatras.lt, kurioje nurodomas Teatro pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas bei registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Teatrą.

5. Vieši pranešimai skelbiami Teatro interneto svetainėje. Pagal informacijos turinį vieši pranešimai taip pat gali būti skelbiami leidinyje „Valstybės žinios“ ir šio leidinio priede „Informaciniai pranešimai“.

6. Teatro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymu (Žin., 2004, Nr. 96-3523), kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

7. Teatro buveinės adresas: Gedimino pr. 4, Vilnius.

 

II. KULTŪROS MINISTERIJOS KOMPETENCIJA

 

8. Kultūros ministerija:

8.1. tvirtina ir keičia Teatro nuostatus;

8.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Teatro generalinį direktorių;

8.3. priima sprendimą dėl Teatro buveinės pakeitimo;

8.4. priima sprendimą dėl Teatro reorganizavimo ar likvidavimo;

8.5. priima sprendimą dėl Teatro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

8.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

8.7. nustato Teatrui didžiausią leistiną pareigybių skaičių;

8.8. gali nustatyti Teatrui privalomas veiklos užduotis;

8.9. Neteko galios nuo 2012-01-15

Punkto naikinimas:

Nr. ĮV-19, 2012-01-11, Žin. 2012, Nr. 8-302 (2012-01-14), i. k. 1122080ISAK000ĮV-19

 

8.10. sprendžia kitus teisės aktų jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 

III. TEATRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9. Pagrindinė Įstaigos veiklos sritis – profesionalus scenos menas.

10. Teatro veiklos tikslai:

10.1. savo veikla bei jame dirbančių kūrybinių darbuotojų kolektyvų kūrybine veikla aukščiausiu meniniu lygiu pristatyti iškiliausius nacionalinės meninės kūrybos laimėjimus, puoselėti, plėtoti ir skleisti Lietuvos kultūrą, formų ir žanrų įvairove kūrybiškai interpretuoti ir perteikti pasaulio kultūrų laimėjimus, kurti šiuolaikinio meno tradicijas;

10.2. sudaryti sąlygas talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos bei pasaulio scenos meno kūrėjams ir atlikėjams pristatyti savo kūrybą Teatro meno programose;

10.3. užtikrinti visavertę šalies meninės kultūros sklaidą šalyje ir užsienyje, formuoti šalies meninės kultūros įvaizdį, pristatant užsienio šalyse nacionalinės scenos meno laimėjimus;

10.4. ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomenės poreikį profesionaliam scenos menui.

11. Teatras, įgyvendindamas tikslus, atlieka šias funkcijas:

11.1. kuria ir viešai atlieka spektaklius, kitas literatūros, meno programas;

11.2. organizuoja Lietuvos ir užsienio scenos meno kūrinių pristatymą visuomenei ir kitus meno ir kultūros renginius;

11.3. vykdo edukacines programas;

11.4. rengia gastroles šalyje ir užsienyje, visuomenei pristatydamas profesionalų scenos meną;

11.5. dalyvauja šalies ir tarptautiniuose renginiuose, programose;

11.6. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

IV. TEATRO TEISĖS IR PAREIGOS

 

12. Teatras, atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

12.1. pasirinkti kūrybinės veiklos kryptį, kūrybinius darbuotojus, atlikėjus, autorius ir repertuarą, atitinkantį jo veiklos tikslus;

12.2. savarankiškai nustatyti bilietų, kitų teikiamų mokamų paslaugų kainas, įkainius, tarifus, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kainas ir kitus normatyvus reguliuoja valstybė ar Europos Sąjungos teisės aktai;

12.3. įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;

12.4. gauti pajamas iš turto nuomos ir paslaugų teikimo;

12.5. plėtoti kūrybinius ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių partneriais;

12.6. leisti bei platinti mokamus ir nemokamus informacinius leidinius, garso, vaizdo įrašus, susijusius su Teatro veikla;

12.7. gaminti dekoracijas, kostiumus ir kitą rekvizitą, reikalingą spektaklių ir kitų meno programų sceniniam įgyvendinimui;

12.8. platinti mokamus ir nemokamus gaminius su Teatro atributika;

12.9. teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti autorių turtines teises į kūrinius, užsakyti kūrinius ir juos viešai atlikti;

12.10. sudaryti ekspertų komisijas Teatro kūrybinės ir ūkinės veiklos klausimams nagrinėti;

12.11. gauti paramą.

13. Teatras, įgyvendindamas savo tikslus, privalo:

13.1. vykdyti šiuose nuostatuose nurodytą veiklą;

13.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis apie šio registro objektus;

13.3. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

13.4. Kultūros ministerijos nustatyta tvarka atestuoti kūrybinius darbuotojus;

13.5. teikti Kultūros ministerijai ir kitoms teisės aktų numatytoms institucijoms veiklos ir finansines ataskaitas;

13.6. teikti Kultūros ministerijai tvirtinti Teatro perspektyvinės ir sezoninės kūrybinės veiklos programas;

13.7. naudoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto gaunamas lėšas tik šiuose nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti;

13.8. užtikrinti žiūrovų saugumą ir saugias darbuotojų darbo sąlygas.

14. Teatras gali turėti kitas teisės aktų numatytas teises ir pareigas.

 

V. TEATRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

15. Teatrui vadovauja generalinis direktorius, kurį Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia kultūros ministras. Generalinis direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas kultūros ministrui.

16. Teatro veikla organizuojama remiantis kultūros ministro patvirtintomis sezoninėmis ir perspektyvinėmis kūrybinės veiklos programomis bei metiniais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279).

17. Teatro generalinis direktorius tvirtina Teatro administracijos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas Kultūros ministerijos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.

18. Teatro generalinio direktoriaus ir darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Darbo kodeksas, Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymas, šie nuostatai, darbo tvarkos taisyklės ir kiti teisės aktai.

19. Teatro generalinis direktorius:

19.1. vadovauja Teatrui, organizuoja jo darbą, užtikrina Teatro tikslų įgyvendinimą, nustatytų funkcijų atlikimą, pavestų uždavinių vykdymą;

19.2. užtikrina, kad Teatro veikloje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų reikalavimų;

19.3. priima į pareigas ir atleidžia iš jų darbuotojus, juos skatina bei skiria jiems drausmines nuobaudas;

19.4. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, nustato tarnybinius atlyginimus ir priedus;

19.5. tvirtina Teatro darbo tvarkos taisykles, kitus vidaus administravimo tvarkomuosius dokumentus;

19.6. garantuoja pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046) teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

19.7. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Teatro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

19.8. užtikrina, kad Teatro finansiniai įsipareigojimai neviršytų jo finansinių galimybių;

19.9. pasirašo sutartis, informacinius ir kitus dokumentus;

19.10. pagal kompetenciją priima įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

19.11. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Teatrui visose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose bei kitose institucijose;

19.12. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas bei Kultūros ministerijos pavedimus.

 

VI. MENO TARYBOS SUDARYMAS, JOS KOMPETENCIJA IR VEIKLA

 

20. Teatre dvejų metų laikotarpiui sudaroma kolegiali patariamojo balso teisę turinti 7–11 narių meno taryba, kurios sudėtį, Teatro generalinio direktoriaus teikimu, tvirtina kultūros ministras. Meno tarybos darbo reglamentą tvirtina Teatro generalinis direktorius.

21. Į Teatro meno tarybą įeina Teatro administracijos pasiūlyti nariai. Meno tarybos nariais gali būti patvirtinti iškiliausi šalies teatro ir kitų sričių menininkai, mokslininkai, meno kritikai, visuomenės atstovai. Kultūros ministerija į meno tarybą skiria savo atstovą. Meno tarybai negali vadovauti Teatro generalinis direktorius.

22. Meno taryba:

22.1. vertina Teatro sezonines ir perspektyvines kūrybinės veiklos programas bei jų įgyvendinimo rezultatus ir teikia rekomendacijas Teatro generaliniam direktoriui;

22.2. aptaria naujausius pastatymus, Teatro kūrybinei veiklai reikšmingas kitas meno programas ir teikia pasiūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros;

22.3. svarsto Teatro gastrolių planus ir repertuarą;

22.4. teikia siūlymus dėl Teatro kūrybinių darbuotojų atestavimo;

22.5. svarsto kitus Teatro generalinio direktoriaus pateiktus klausimus.

23. Meno taryba iš savo narių išsirenka pirmininką. Meno tarybos pirmininkas organizuoja Meno tarybos darbą ir atsako už jos veiklą. Meno tarybai negali vadovauti Teatro generalinis direktorius.

24. Meno tarybos sekretoriumi skiriamas Teatro darbuotojas. Meno tarybos sekretorius tvarko Meno tarybos dokumentus, protokoluoja posėdžius.

25. Meno tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė narių. Meno tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kiti asmenys, jei svarstomu klausimu Meno taryba pripažįsta tikslinga išklausyti šių asmenų nuomonę ir pasiūlymus.

26. Meno tarybos sprendimai priimami atviru balsavimu, paprasta posėdyje dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma ir įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Meno tarybos pirmininkas ir sekretorius.

27. Jeigu Meno tarybos narys atlieka savo pareigas netinkamai arba dėl pateisinamų priežasčių tinkamai jų atlikti negali, jis Teatro generalinio direktoriaus sprendimu atšaukiamas arba atsistatydina kadencijai nepasibaigus, o į jo vietą Teatro generalinio direktoriaus teikimu kultūros ministras skiria kitą narį.

28. Jeigu nepasibaigus kadencijai pasikeičia daugiau nei 2/3 Meno tarybos narių, tvirtinama nauja Meno tarybos sudėtis naujai kadencijai.

29. Meno tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

 

VII. TEATRO TURTAS IR LĖŠOS

 

30. Teatrui priklausantis turtas nuosavybės teise priklauso valstybei. Teatras šį turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Teatro lėšų šaltiniai gali būti:

31.1. valstybės biudžeto asignavimai;

31.2. kitos teisėtai gautos lėšos.

32. Teatro kūrybinės veiklos programai vykdyti, atsižvelgiant į Kultūros ministerijos patvirtintą metinę kūrybinės veiklos programą, skiriami valstybės biudžeto asignavimai išlaidoms, iš jų darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti, Lietuvos valstybės biudžete nurodomi atskiroje eilutėje.

 

VIII. VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

33. Teatras teikia Kultūros ministerijai ir kitoms teisės aktų numatytoms institucijoms veiklos ataskaitas.

34. Teatras teikia finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-19, 2012-01-11, Žin., 2012, Nr. 8-302 (2012-01-14), i. k. 1122080ISAK000ĮV-19

 

35. Teatro finansinės veiklos kontrolę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ir kitos institucijos.

36. Teatro vidaus auditą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Teatras gali būti pertvarkytas arba baigti savo veiklą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-19, 2012-01-11, Žin., 2012, Nr. 8-302 (2012-01-14), i. k. 1122080ISAK000ĮV-19

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. ĮV-383 "Dėl Lietuvos nacionalinio dramos teatro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo