Nuostatai

 

 PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2011 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. ĮV-383

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2018 m. birželio 21d. įsakymo Nr. ĮV-506

redakcija)  

 

LIETUVOS NACIONALINIO DRAMOS TEATRO NUOSTATAI

 

I skyrius

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos nacionalinis dramos teatras (toliau vadinama – Teatras) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis yra įgyvendinti valstybės politiką profesionaliojo scenos meno srityje: savo kūrybine veikla pristatyti visuomenei iškiliausius nacionalinius ir užsienio dramos meno pasiekimus, reprezentuoti aukštos meninės vertės kūrybą, formuoti Lietuvos kultūros įvaizdį, nuosekliai plėtoti tarptautinę kūrybinę partnerystę, ugdyti profesionaliajam scenos menui imlią visuomenę ir užtikrinti profesionaliojo scenos meno prieinamumą visoms šalies visuomenės grupėms.

2. Pagal scenos meno rūšį pagrindinė Teatro veiklos kryptis yra dramos teatras.

3. Teatro savininkas yra valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

4. Teatras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu.

5. Teatro buveinės adresas: Vilnius, Gedimino pr. 4.

6. Teatro vieši pranešimai ir kita informacija skelbiami oficialioje Teatro interneto svetainėje (www.teatras.lt). Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

7. Teatro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, reglamentuojančiais profesionalųjį scenos meną, valstybės įstaigų veiklą, ir šiais Teatro nuostatais.

  

II SKYRIUS

 KULTŪROS MINISTERIJOS KOMPETENCIJA

 

8. Kultūros ministerija, įgyvendindama savininko teises ir pareigas:

8.1. tvirtina ir keičia Teatro nuostatus;

8.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Teatro generalinį direktorių;

8.3. priima sprendimą dėl Teatro buveinės pakeitimo;

8.4. priima sprendimą dėl Teatro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

8.5. priima sprendimą dėl Teatro filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo;

8.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

8.7. derina Teatro struktūrą ir pareigybių sąrašą, nustato didžiausią leistiną pareigybių skaičių;

8.8. tvirtina Teatro metines kūrybinės veiklos programas;

8.9. priima sprendimą dėl Teatro metinės kūrybinės veiklos programos ataskaitos;

8.10. koordinuoja Teatro dalyvavimą tarpvalstybinėse kultūrinio bendradarbiavimo programose;

8.11. atlieka kitas funkcijas, numatytas Biudžetinių įstaigų įstatyme ir Profesionaliojo scenos meno įstatyme.

 

III SKYRIUS

 TEATRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9. Teatro veiklos tikslai:

9.1. tenkinti ir ugdyti profesionaliojo scenos meno poreikį, užtikrinti profesionaliojo scenos meno prieinamumą visoms šalies gyventojų grupėms;

9.2. sudaryti sąlygas talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos bei kitų šalių profesionaliojo scenos meno atlikėjams, jų kolektyvams prisistatyti ir (arba) reziduoti Teatre, ir (arba) dalyvauti Teatro kūrybinėje veikloje;

9.3. pristatyti iškiliausius aukštos meninės vertės klasikinio ir šiuolaikinio Lietuvos ir užsienio įvairių profesionaliojo scenos meno rūšių ir žanrų kūrinius;

9.4. Teatro įvairių profesionaliojo scenos meno rūšių ir žanrų kūrinius pristatyti visoje šalies teritorijoje ir užsienyje;

9.5. ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybiškumą, gabių jaunųjų atlikėjų saviraišką;

9.6. bendradarbiauti su kitomis profesionaliojo scenos meno ir kultūros įstaigomis.

10. Teatras, įgyvendindamas savo veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

10.1. kuria ir viešai atlieka Teatro trupės spektaklius, kitas literatūros, meno programas;

10.2. organizuoja Lietuvos ir užsienio profesionaliojo scenos meno kūrinių pristatymą visuomenei ir kitus meno ir kultūros renginius (koncertus, spektaklius, festivalius, konkursus, kitų menų programas, projektus ir pan.);

10.3. pristato ir (arba) sudaro sąlygas Teatre reziduoti ir (arba) dalyvauti teatro kūrybinėje veikloje talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos bei kitų šalių profesionaliojo scenos meno atlikėjams, jų kolektyvams;

10.4. vykdo kultūrinės edukacijos programas;

10.5. rengia gastroles Lietuvoje ir užsienyje;

10.6. dalyvauja šalies bei tarptautiniuose renginiuose ar kultūrinio bendradarbiavimo programose, atstovaudamas ir pristatydamas šalies teatro meno tradicijas.

10.7. plėtoja šalies teatro darbuotojų kompetencijų modelį, rengia, vykdo ir koordinuoja teatro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas.

 

IV SKYRIUS

 TEATRO TEISĖS IR PAREIGOS

 

11. Teatras, atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

11.1. pasirinkti kūrybinės veiklos kryptį, kūrybinius darbuotojus, atlikėjus, autorius ir repertuarą, atitinkantį jo veiklos tikslus;

11.2. savarankiškai nustatyti bilietų, kitų teikiamų mokamų paslaugų kainas, įkainius, tarifus, išskyrus tuos atvejus, kai kainas ir kitus normatyvus reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai;

11.3. įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;

11.4. sudaryti profesionaliojo scenos meno įstaigų jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis su kitomis profesionaliojo scenos meno įstaigomis, bendrai organizuoti profesionaliojo scenos meno kūrinių sukūrimą, viešą atlikimą ir jų (jų dalies) naudojimą;

11.5. plėtoti kūrybinius ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių partneriais;

11.6. teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti autorių turtines teises į kūrinius, užsakyti kūrinius ir juos viešai atlikti;

11.7. sudaryti ekspertų komisijas Teatro kūrybinės ir ūkinės veiklos klausimams nagrinėti;

11.8. verstis kita menine, ūkine komercine veikla, kuri neprieštarauja įstatymams ir Teatro veiklos tikslams ir uždaviniams.

12. Teatras, įgyvendindamas savo tikslus, privalo:

12.1. vykdyti Teatro nuostatuose nustatytą veiklą;

12.2. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

12.3. kultūros ministro nustatyta tvarka atestuoti kūrybinius darbuotojus;

12.4. teikti Kultūros ministerijai ir kitoms teisės aktų numatytoms institucijoms veiklos ir finansines ataskaitas;

12.5. teikti Kultūros ministerijai Teatro metinės kūrybinės veiklos programas, strateginius veiklos planus;

12.6. naudoti iš valstybės biudžeto gaunamas lėšas tik Teatro nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti;

12.7. užtikrinti saugias darbuotojų darbo sąlygas ir žiūrovų saugumą.

13. Teatras gali turėti kitas teisės aktų numatytas teises ir pareigas.

 

V SKYRIUS

 TEATRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

14. Teatro veikla planuojama ir organizuojama vadovaujantis kultūros ministro tvirtinamomis metinėmis kūrybinės veiklos programomis bei strateginiais veiklos planais, kurie rengiami, vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“.

15. Teatro generalinio direktoriaus ir darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, Profesionaliojo scenos meno įstatymas, Teatro nuostatai ir Teatro vadovo tvirtinamos Teatro vidaus tvarkos taisyklės.

16. Teatro generalinis direktorius:

16.1. vadovauja Teatrui, organizuoja jo darbą, užtikrina jo tikslų įgyvendinimą, nustatytų funkcijų atlikimą;

16.2. tvirtina Teatro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas kultūros ministro nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

16.3. priima į pareigas ir atleidžia iš jų darbuotojus, juos skatina bei skiria jiems drausmines nuobaudas;

16.4. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, nustato pareigybių lygį ir pareiginę algą (pastovią ir kintamąją dalis); nustato darbo užmokesčio dydžius;

16.5. tvirtina Teatro vidaus tvarkos taisykles, kitus vidaus administravimo dokumentus;

16.6. garantuoja už Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme įtvirtintų teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

16.7. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Teatro vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, įgyvendinimą, jos veikimą ir tobulinimą;

16.8. užtikrina, kad Teatro finansiniai įsipareigojimai neviršytų jo finansinių galimybių;

16.9. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, nurodymus, pasirašo sutartis, siunčiamus ir kitus dokumentus, nagrinėja ir vizuoja gautą korespondenciją;

16.10. užtikrina Teatro materialinį techninį aprūpinimą;

16.11. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Teatrui visose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose bei kitose organizacijose;

16.12. vykdo kultūros ministro ar jo įgalioto asmens pavedimus;

16.13. teisės aktų nustatyta tvarka teikia reikalingus duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

16.14. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas.

 

VI SKYRIUS

 MENO TARYBOS SUDARYMAS, JOS KOMPETENCIJA IR VEIKLA

 

17. Teatre dvejų metų laikotarpiui sudaroma kolegiali patariamojo balso teisę turinti 9–11 narių Meno taryba, kurios sudėtį, Teatro generalinio direktoriaus teikimu, tvirtina kultūros ministras. Meno tarybos darbo reglamentą tvirtina Teatro generalinis direktorius, suderinęs jį su kultūros ministru.

18. Meno tarybą sudaro trys–keturi (3–4) Teatro darbuotojų atstovai, trys–keturi (3–4) Teatro generalinio direktoriaus paskirti atstovai ir trys (3) kultūros ministro paskirti atstovai. Meno tarybos nariais gali būti skiriami iškiliausi šalies ar užsienio teatro ir kitų sričių menininkai, mokslininkai, meno kritikai ir visuomenės atstovai.

19. Meno taryba:

19. 1 svarsto ir vertina metines kūrybinės veiklos programas ir jų įgyvendinimo rezultatus;

19.2. aptaria naujausius pastatymus, menines programas ir kitus kūrybinei veiklai reikšmingus renginius bei Teatro kultūrinės edukacijos programas ir teikia pasiūlymus Teatro generaliniam direktoriui dėl jų meninės kokybės ir priežiūros;

19.3. svarsto gastrolių planus ir repertuarą;

19.4. aptaria kūrybinių darbuotojų atestavimo klausimus;

19.5. svarsto biudžetinės įstaigos pertvarkymo į viešąją įstaigą klausimus;

19.6. aptaria kitus klausimus, susijusius su Teatro veikla.

20. Meno taryba, apsvarsčiusi 19 punkte nurodytus klausimus, teikia siūlymus Teatro generaliniam direktoriui.

 

VII skyrius

 TEATRO TURTAS IR LĖŠOS

 

21. Teatro turtas nuosavybės teise priklauso valstybei. Teatras šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Teatro finansavimo šaltinius nustato Biudžetinių įstaigų įstatymas ir Profesionaliojo scenos meno įstatymas.

 

VIII SKYRIUS

 VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

23. Teatro finansinės veiklos kontrolę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ir kitos institucijos.

24. Teatro vidaus auditą atlieka Kultūros ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

 

IX SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Teatras reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Civilinio kodekso, Biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

_____________________________