VERSMĖ 2018. „Su meile, jūros trolis“ (eskizo pristatymas)

  • Režisierius

    - -

  • Salė

    Fojė

  • Renginys nemokamas

Apie

[information in English below] 

Po renginio Mažosios salės fojė vyks diskusija, kurią moderuos menininkas Vytenis Burokas. Kava visus susirinkusius vaišins CAFFEINE.

*Dėl pastato rekonstrukcijos įėjimas į Didžiosios salės fojė yra iš Odminių gatvės.

Vladas Suncovas

Su meile, jūros trolis


Koncepcijos ir teksto autorius – Vladas Suncovas

Mentorė ir kūrybinė konsultantė – Anna Smolar

Aktoriai: Miglė Polikevičiūtė, Laurynas Jurgelis

 

Pjesėje „Su meile, jūros trolis“ žiūrovai atsiduria gyvame ir kompleksiškame utopinės architektūros projekte.Veiksmas vyksta tarp aštuonių tarpusavyje susijusių skirtingas temas reprezentuojančių erdvių: ekrano, suvenyrų kioskio, blobo, skylės, įėjimo-išėjimo, jūrinio konteinerio, miegamojo ir kapsulės. Tai dokumentinė, alegorinė, siurelistinė kelionė po Šiaurės ir Baltijos šalių folklorą, asmeninius kasdienybės išgyvenimus, utopijas ir architektūrą. Žiūrovus supančios erdvės tampa veikėjais, kurie su aktorių-gidų Miglės Polikevičiūtės ir Lauryno Jurgelio pagalba kalbasi tarpusavyje ir pasakoja mums savo vizualias istorijas. Pjesės autorius Vladas Suncovas įkvėpimo šiai kelionei sėmėsi iš XVI amžiaus švedų rašytojo, kartografo Olauso Magnuso darbų ir 1499 metais Italijoje išleisto mistinio romano „Hypnerotomachia Poliphili“ pagrindinio veikėjo Polifilo („mylintis daug dalykų“) klajonių. Iš pirmo žvilgsnio nesusiję fragmentai-atvirukai žaismingai pinasi tarpusavyje: kruizinis laivas virsta pastatu, sukonstruotu iš banginio šonkaulių, kuriame moterims sapnuojasi keisti košmarai, o senieji Skandinavų dievai prisitaiko prie  nūdienų realijų ir įgauna naftos platformų pavidalą – ir tai tik keletas pavyzdžių.

Bendroje erdvėje žiūrovai stebi privatų kasdienį modernios poros gyvenimą pro langą. Pora stebi blobą, kuriam jaučia dviprasmiškus jausmus. Suvenyrų kioskas suteikia prisiminimus fiziniu pavidalu – tai atminties aparatas. Visi yra priklausomi nuo jūrinio konteinerio, atgabenančio  kartoninėse dėžėse kompaktiškai supakuotą mus supančią realybę. Kapsulė yra ergonomikos laboratorija, o skylė – tai ta neišspręsta erdvė, kur daugelis iš mūsų slapta surūkė savo pirmąją cigaretę. Ekranas suteikia galimybę į viską pažvelgti iš virtualaus viršaus, o įėjimas-išėjimas primena, jog taip, kaip į šią utopiją patekom, galim iš jos ir išeiti. Pjesė „Su meile, jūros trolis“ – tai žemėlapis be kompaso, suteikiantis mums galimybę paklaidžioti po mus supančias fizines, psichologines ir socialines erdves bei apmąstyti tai, kaip mes jas kuriame.

 

Vladas Suncovas

Tarpdisciplininis menininkas, kuriantis vizualiųjų, scenos menų, architektūros ir inžinerijos srityse. Baigė bakalauro studijas Vilniaus dailės akademijoje, taip pat magistrą Danijos karališkoje menų akademijoje. Per pastaruosius penkerius metus dalyvavo ne vienoje parodoje, surengė performatyvių paskaitų. 2014-2017 m. dėstė kursą „Menas viešosiose erdvėse“ Vilniaus dailės akademijoje. Sukūrė scenografiją dramos ir lėlių teatro spektakliams Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, Vilniaus teatre „Lėlė“, Šiaulių dramos teatre. Taip pat vedė kūrybines dirbtuves, edukacines programas ir seminarus įvairiose įstaigose, pavyzdžiui, kalėjimuose, gamyklose, teatruose, kartu ar su meniniais bendražygiais kuravo keletą parodų apie architektūrą ir tarpdisciplines praktikas. Nuo 2018 m. sudarinėja Vilniaus tarptautinio teatro festivalio „Sirenos“ klubo programą.

 

Anna Smolar

Lenkų-prancūzų kilmės teatro režisierė, literatūros studijų Paryžiaus Sorbonos universitete absolventė, viena įdomiausių naujosios kartos šiuolaikinio lenkų teatro kūrėjų. Režisierė yra dirbusi Krystiano Lupos, Jacques Lassale ir Andrzejaus Seweryno asistente, kine kūrė greta Agnieszkos Holland, daugiausia dirba Lenkijoje bendradarbiaudama su Varšuvos, Vroclavo, Balstogės, Krokuvos, Opolės miestų teatrais ir Paryžiuje su 2001 m. jos pačios įkurta grupe „La compagnie Gochka“.

Anna Smolar išskirtinai tiria dokumentinio teatro erdves ir režisūriniu, ir dramaturginiu žvilgsniu. Pavyzdžiui, jos pjesė „Žydų aktoriai“ (2015) scenoje virto mockumentary tipo spektakliu, kuriame aktoriai net ir vaidindami fiktyviose aplinkybėse, personažams „paskolina“ tikruosius savo vardus ir (auto)biografinę patirtį.

Mano pastarųjų metų spektakliai yra dokumentinės prigimties. Man įdomu, kas įvyksta, kai aktorius pradeda kurti vaidmenį atsispirdamas nuo realaus žmogaus, kai pjesės išeities tašku tampa mus supanti tikrovė ir tai, kas varo mus į priekį čia ir dabar. Man aktoriai yra tarsi visuomenės atspindys. Paprastai drąsinu juos kartu rašyti pjesę. Man įdomi jų nuomonė, jautrumas, žodžių pasirinkimas. Mūsų tikslas yra atrasti tokį būdą ir kalbą, kurie kviestų dialogui, – sako Anna Smolar.

 

Šiemet Anna Smolar šiuolaikinės dramaturgijos festivalyje „Versmė“ dalyvauja ir kaip kūrybinė bendradarbė bei mentorė plėtojant Vlado Suncovo pjesės „Su meile, jūrų trolis“ idėją, ir kaip pjesės „Henrietta Lacks“ autorė. Praėjusių metų „Versmėje“ Anna Smolar vedė kūrybines dirbtuves ir viešą seminarą apie dokumentinio ir mokumentinio teatro kūrimo patirtis bei savo darbo metodą.

 

*Due to renovation the entrance to the Main Stage is through Odminių str.

Vladas Suncovas

In Love with a Sea Troll

 

Concept and text author Vladas Suncovas

Mentor and artistic collaborator Anna Smolar

 

Cast

Miglė Polikevičiūtė

Laurynas Jurgelis

 

6 November, 6 pm

Lithuanian National Drama Theatre,

Lietuvos nacionalinis dramos teatras, Lobby of the Main Stage (entrance through Odminių str.)

 

The audience of a play In Love with a Sea Troll finds itself in a live and complex project of utopian architecture. The action of the play revolves around eight interrelated spaces: a screen, a souvenir kiosk, a blob, a hole, entrance-exit, a shipping container, a bedroom, and a capsule – and they all represent different themes. At its core, it is a documentary, allegoric, surreal journey through the folklore of the Nordic and Baltic countries, personal experiences, utopias, and architecture. With the help of actors-guides Miglė Polikevičiūtė and Laurynas Jurgelis, eight spaces turn into characters that speak among themselves and tell us their visual stories. The author of the play Vladas Suncovas draws inspiration from a 16th century monumental book A Description of the Northern Peoples by a Swedish writer Olaus Magnus as well as journeys of Poliphilo (‘the one who loves many things’) – a protagonist of a mystical novel Hypnerotomachia Poliphili published in 1499 in Italy. Fragments-postcards that may seem unrelated from the first sight, start to playfully intermingle with each other: a cruise ship turns into a building made out of ribs of a whale, where women dream weird nightmares, whereas ancient Scandinavian gods keep pace with today’s world and acquire the shape of oil platforms, to name just a few examples.

Seated in the centre, the audience observes a private life of a modern couple through the window. The couple, on the other hand, observes a blob to which they cherish ambiguous feelings. A souvenir kiosk provides us with memories in a physical shape – it is an apparatus of mind. Everyone is dependant on a shipping container that brings us pieces of reality conveniently packed in cardboard boxes. A capsule is a laboratory of ergonomics, while a wasteland remains this yet unresolved space where most of us have smoked our first cigarrette. A screen gives a possibility to see everything from a virtual height, and an entrance-exit reminds us that they way we got here may also be used for getting out. In Love with a Sea Troll is like a map without compass that invites us to wander around physical, psichological, social spaces that surround us, and meditate over how we create them.

 

Vladas Suncovas

An interdisciplinary artist working in the fields of visual and performative arts, architecture and creative engineering. He graduated from Vilnius Academy of Arts and the School of Walls and Space at the Royal Danish Academy of Fine Arts. For the last five years he has been organizing and taking part in a number of exhibitions, lectures and readings across Europe. In 2014-2017 he was teaching a course of context based art in public practice at the Vilnius Academy of Arts. Vladas has worked as a set designer on several performances at the Lithuanian National Drama Theatre, Vilnius Theatre Lėlė, and Šiauliai Drama Theatre. He has also led educational workshops and seminars at various institutions like prisons,  factories, theatres, individually or collectively curated several exhibitions on architecture and interdisciplinary practices. Since 2018 he is curating the off-programme of Vilnius International Theatre Festival Sirenos.

 

Anna Smolar

French-Polish theatre director, graduate of literature studies at the Paris-Sorbonne University in Paris, one of the most talented artists of a new generation of contemporary Polish theatre. She has worked as an assistant to Krystian Lupa, Jacques Lassale and Andrzej Seweryn, in cinema – along with a famous film director  Agnieszka Holland. She mostly collaborates with the theatres in Warsaw, Wrocław, Białystok, Krakow, Opole, as well as a French independent theatre group La compagnie Gochka established in 2001 in Paris by Anna Smolar herself.

Anna Smolar is particularly intrested in the layers of documentary theatre from the point of view of a director and a dramaturg: for example, she staged her play Jewish Actors (2015) in the form of a mockumentary. The actors perform under their real names, lending them to the protagonists whose characters are based on actor's own biographies joined together with friends' experiences and fictional occurrences.

My most recent performances have documentary character. I am interested in what happens when an actor starts his work with meeting living human, when a play is built upon what is real and what drives our community here and now. I see an acting troupe as a mirror of the community. I encourage actors to co-write scripts. I am interested in their opinion, sensitiveness and word choice. We seek for tools and personal language that would invite for dialogue, – says Anna Smolar.

 

This year at the Contemporary Dramaturgy Festival Versmė Anna Smolar has two ampluas: as a mentor and artistic collaborator for Vladas Suncovas’ play In Love with a Sea Troll as well as one of the authors of a play Henrietta Lacks that is presented as a stage reading directed by a young theatre maker Eglė Švedkauskaitė. Last year at Versmė Anna Smolar has led a workshop and a public seminar on documentary theatre and her creative method. 

 

 

 

Kūrėjai

Galerija

Rodyti daugiau

Komentarai

Komentarų nėra.
Kviečiame dalintis įspūdžiais apie spektaklį.