Asmens duomenų apsauga

PATVIRTINTA

Lietuvos nacionalinio dramos teatro

generalinio direktoriaus

2020 m. birželio     d. įsakymu Nr.V-20-

 

LIETUVOS NACIONALINIO DRAMOS TEATRO

 PRIVATUMO POLITIKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šioje politikoje pateikiama informacija apie Jūsų asmens duomenis, kuriuos tvarko Lietuvos nacionalinis dramos teatras, juridinio asmens kodas 190753924, adresas: Vilnius, Gedimino pr. 4, (toliau – Teatras). Šioje Privatumo politikoje paaiškiname, kokius asmens duomenis Teatras renka, kaip juos tvarko bei saugo, teikdamas savo paslaugas. Tai apima informaciją, surinktą internetu, gautą teikiant paslaugas klientams elektroniniu paštu, telefonu bei fiziškai atvykus į Teatrą.

Asmens duomenų pareigūno kontaktai: el. p. dap@teatras.lt, tel. Nr. 8 664 27277.

 1. Politikoje naudojamos sąvokos:

2.1.  Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Teatras.

2.2.  Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojus tam tikrais duomenimis (pavyzdžiui, vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita). Kad Teatras galėtų teikti savo paslaugas, t. y. atlikti bilietų rezervacijas, užtikrinti Tetaro žiūrovų ir turto saugumą, nagrinėti žiūrovų skundus, prašymus, ir kt., Teatrui reikalingi tam tikri asmens duomenys. Teatras įsipareigoja rinkti ir tvarkyti asmens duomenis tik tada ir tik tiek, kiek tai yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti.

2.3.  Asmens duomenų tvarkymas – reiškia bet kurį su asmens duomenimis atliekamą operaciją ar operacijų seką: rinkimą, įrašymą, rūšiavimą, sisteminimą, saugojimą, adaptavimą ar keitimą, išgavą, susipažinimą, naudojimą, atskleidimą persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimą ar sujungimą su kitais duomenimis, apribojimą, ištrynimą arba sunaikinimą.

2.4.  Duomenų gavėjas – valstybės įstaigos ir institucijos, vykdančios įstatymų jiems pavestas funkcijas, bankai, skolų išieškojimo įmonės ir antstoliai, sveikatos priežiūros įstaigos ir kiti duomenų gavėjai teisės aktų nustatyta tvarka turintys pagrindą gauti asmens duomenis iš Teatro.

2.5.  Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).

3. Visi Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos nacionalinių teisės aktų reikalavimų. Teatras, įgyvendindamas tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo Jūsų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

 

II. TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS IR TVARKYMO TIKSLAI, PAGRINDAI

 

4. Teatras renka ir tvarko tokius Jūsų asmens duomenis:

4.1.  Vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir / arba kitus Asmens kontaktinius duomenis, kuriuos Jūs pateikiate Teatrui rašydami užklausas, prašymus, pranešimus, skundus elektroniniu būdu arba skambindami telefonu. Teatras taip pat gali rinkti asmens duomenis pateiktus pildant įvairias anketas, registracijos formas ir vaizdo/garso duomenis užfiksuotus skaitymų, video konferencijų metu ir pan. Šie asmens duomenys naudojami tam, kad Teatras galėtų atsakyti į Jūsų klausimus, pateikti Jūsų prašomą informaciją, atlikti rezervaciją, išnagrinėti ir atsakyti į Jūsų prašymą arba skundą, asmens duomenų subjekto sutikimu – meninės saviraiškos tikslais. Teatras šiuos duomenis tvarko Jūsų sutikimo pagrindu, taip pat sutarties su duomenų subjektu (tame tarpe ir ikisutartinių santykių) pagrindu.

4.2.  Elektroninio pašto adresas kurį Jūs pateikiate Teatro interneto svetainėje pildydami formą naujienlaiškio užsakymui. Šiuos duomenis Teatras naudoja tam, kad pateiktų Jums informaciją apie Teatro veiklos naujienas, kurios galėtų Jus sudominti, t. y. tiesioginės rinkodaros tikslu. Teatras tvarko šiuos duomenis sutikimo pagrindu. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su Teatru elektroniniu paštu dap@teatras.lt  arba naujienlaiškyje paspaudus aktyvią nuorodą „atsisakyti”.

4.3.  Teatro interneto svetainėje slapukų (angl. cookies) renkama informacija – duomenys, kurie naudojami, kad būtų nustatyta, ar asmenys iš Jūsų įrenginio jau lankėsi Teatro svetainėje, atliktiems veiksmams (pavyzdžiui, svetainės kalbos pasirinkimas) įsiminti, Jums aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti. Dalis naudojamų slapukų reikalingi pagrindinėms Teatro svetainės funkcijoms, tačiau slapukai taip pat gali būti naudojami ir analizuojant naudojimąsi Svetaine (kad galėtume įvertinti ir pagerinti jos veikimą), jeigu sutinkate, Teatras taip pat naudoja slapukus rinkodaros tikslu teisėto intereso pagrindu. Daugiau apie slapukus žr. skirsnį Slapukų naudojimas.

4.4.  Asmens atvaizdas ir Jūsų veiksmai Teatro vaizdo stebėjimo kamerų aprėpties zonoje. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą informuojama specialiomis tą žyminčiomis lentelėmis. Teatras šiuos duomenis tvarko teisėto intereso ir esminių visuomenės bei asmens interesų, įskaitant sveikatą ir gyvybę, apsaugos pagrindais. Šiuo metu, vykdant Lietuvos nacionalinio dramos teatro rekonstrukciją vaizdo stebėjimas nevykdomas.

4.5.  Registruodamiesi į mūsų organizuojamus renginius, pateikiate mums tokią kontaktinę informaciją: vardas, pavardė, el. pašto adresą, amžių, darbovietę ir tel. Nr.

Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

 • Renginio organizavimas;
 • Dalyvių registracijos į renginį administravimas;
 • Būtinoji komunikacija iki renginio, renginio metu ir po renginio;
 • Renginio vertinimas;
 • Meninės saviraiškos tikslais;
 • Teatro teisinių interesų gynimas esant skundui ar ieškiniui.

Kai vykdoma dalyvių atranka į viešas kūrybines dirbtuves, prašome Jūsų pateikti duomenis, patvirtinančius atitiktį konkrečiam renginiui nustatytiems dalyvių atrankos kriterijams, tame tarpe kūrybinę, profesinę patirtį.

Aukščiau šiame punkte nurodytų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas tinkamai organizuoti ir pravesti renginį, komunikuoti su renginio dalyviais, dalyvio sutikimas.

4.6.  Personalo atranka:

Atlikdamas atranką į darbo poziciją, Teatras renka tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Teatras šiuo tikslu nerenka ir netvarko kandidatų specialiųjų asmens duomenų, išskyrus, kai tokią pareigą Teatrui kaip darbdaviui numato teisės aktai.

Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai Teatrui elektroniniu paštu, asmens duomenis (vardas ir pavardė, telefonas, el. pašto adresas, CV ir motyvacinis laiškas bei pozicija) Teatras tvarko, kad galėtų atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką.

Šiuos kandidatų asmens duomenis Teatras tvarko sutikimo pagrindu ir sutarties su duomenų subjektu (tame tarpe ir ikisutartinių santykių) pagrindu.

 

III. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

5. Teatras laikosi konfidencialumo pareigos ir neatskleis jokios su Jūsų asmens duomenimis susijusios informacijos tretiesiems asmenims. Tokia prievolė kyla iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, BDAR nuostatų, Asmens duomenų teisinės pasaugos įstatymo. Informacija gali būti atskleista kitiems asmenims tik teisės aktuose nustatytais atvejais arba tik esant Jūsų sutikimui.

6. Teatras gali pateikti tam tikrus Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia Teatrui paslaugas (pvz., interneto svetainės priežiūros paslaugas, bilietų platinimo paslaugas) ir kurie tvarko Jūsų duomenis Teatro, kaip duomenų valdytojo, vardu ir pavedimu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Teatro nurodymus ir tik tiek, kiek yra būtina tinkamai sutartyje nustatytiems įsipareigojimams vykdyti. Pasitelkiant duomenų tvarkytojus, Teatras imasi visų reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę ir taikytų tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei laikytųsi konfidencialumo principo.

7. Teatras neparduoda, neprekiauja ir kitaip už atlygį ar kitokią naudą neperduoda Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims.

8. Pateikiamas nebaigtinis sąrašas trečiųjų šalių - subjektų, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys:

8.1.  informacinių technologijų paslaugas teikiančios įmonės, individualią veiklą vykdantys asmenys – duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;

8.2.  naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančios įmonės - duomenis tvarko, kad Jūs gautumėte Teatro naujienas;

8.3.  bilietų platinimo įmonės – duomenis tvarko, kad Jūs gautumėte bilietus į Teatro spektaklius;

8.4.  turto apsaugos ir vaizdo stebėjimo paslaugas teikiančios įmonės – Jūsų duomenis tvarko tam, kad užtikrintų Teatro patalpų ir lankytojų saugumą;

8.5.  advokatai ir advokatų kontoros, ekspertai ir pan. – duomenis tvarko, tais atvejais, kai Teatras siekia pareikšti teisinį reikalavimą arba nuo tokio reikalavimo apsiginti;

8.6.  valstybės institucijos – duomenis tvarko, kai Teatras juos pateikia vykdydamas teismo arba valstybės institucijų įpareigojimus (prašymus).

 

IV. DUOMENŲ SAUGOJIMO VIETA

 

9. Jūsų asmens duomenys saugomi Teatre arba Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse esančiuose serveriuose (tarnybinėse stotyse), tačiau taip pat gali būti perduoti ir tvarkomi ne ES/EEE valstybėje (t.y. trečiosiose valstybėse). Teatras naudoja el. pašto, debesijos, apsaugos nuo kenkėjiškų programų, ugniasienių ir pan. paslaugas, kurių teikimo metu duomenys gali būti perduoti ir apdoroti ne ES/EEE valstybėje. Kiekvienas toks Jūsų asmens duomenų perdavimas atliekamas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Prieš perduodant asmens duomenis už ES/EEE ribų, Teatras su paslaugų teikėju pasirašo duomenų tvarkymo susitarimą, atitinkantį BDAR reikalavimus.

 

V. SLAPUKŲ (ANGL. COOKIES) NAUDOJIMAS

 

10. Lankantis interneto svetainėje, ji išsaugo arba nuskaito informaciją Jūsų naudojamoje naršyklėje, tai daroma slapukų (angl. cookies) pavidalu. Ši informacija gali būti apie Jus, Jūsų naršyklės nustatymus ar naudojamą įrenginį ir naudojama tam, kad svetainė, kurioje lankotės, tinkamai veiktų. Ši informacija neidentifikuoja Jūsų kaip konkretaus asmens, tačiau dėl jos  naršymas svetainėje gali būti labiau suasmenintas, pritaikytas Jums.

11. Slapukai yra plačiai naudojami norint „atsiminti“ Jus ir Jūsų nustatymus – vienai naršymo sesijai (naudojami „session cookies“) ar kelioms sesijoms (naudojami „persistent cookies“). Jie užtikrina nuoseklią ir efektyvią Jūsų kaip lankytojo patirtį ir atlieka pagrindines funkcijas, pavyzdžiui, galimybė registruotis ir likti prisijungusiems konkrečioje svetainėje. Slapukus gali naudoti konkrečios svetainės, kurioje lankotės, administratorius (vadinamieji „pirmosios šalies slapukai“), arba trečiosios šalys, teikiančios svetainės turinio priežiūros, reklamos ar analizės paslaugas svetainėje („trečiųjų šalių slapukai“).

12. Teatras naudoja slapukus, kad suasmenintų svetainės turinį ir teikiamą informaciją, pasiūlymus, įgalintų socialinių tinklų  funkcijas ir analizuotų lankytojų srautą. Teatras taip pat dalijasi informacija apie Jūsų naudojimąsi Teatro svetaine su socialinių tinklų, reklamos paslaugas teikiančiais ir analitiką atliekančiais partneriais.

13. Žemiau pateiktas detalus slapukų, naudojamų Teatro svetainėje, sąrašas: popup_banner_hide_lt, popup_banner_hide_en – galioja iki naršyklės uždarymo; full – galioja 6 mėn.; PHPSESSID – galioja iki naršyklės uždarymo.

14. Teatro svetainė yra periodiškai skenuojama su specialiais įrankiais ir, priklausomai nuo gautų rezultatų, atnaujinamas slapukų sąrašas.

15. Teatro svetainėje naudojamos šios slapukų kategorijos:

 • Būtinieji slapukai (angl. mandatory);
 • Analitiniai slapukai (angl. analytics);
 • Tiksliniai slapukai (angl. marketing).

16. Galite atsisakyti kiekvienos slapukų kategorijos (išskyrus būtinuosius slapukus), svetainėje paspaudę „Slapukų nustatymai“.

17. Būtinieji slapukai. Šie slapukai yra būtini, kad svetainė veiktų, todėl jų nėra galimybės išjungti. Šie slapukai įgalina svetainės funkcionalumą ir suasmeninimą. Juos gali nustatyti Teatras arba trečioji šalis, kurios paslaugas Teatras naudoja savo svetainėje. Paprastai jie nustatomi tik reaguojant į Jūsų veiksmus siekiant gauti kažkokias paslaugas, pvz. nustatant Jūsų privatumo nuostatas, prisijungiant ar pildant duomenų įvedimo formas. Šių slapukų blokavimas gali turėti įtakos svetainės veikimui. Šie slapukai tiesiogiai nekaupia asmens duomenų, tačiau identifikuoja Jūsų interneto naršyklę ir įrenginį, kuriuo naršote svetainėje.

18. Analitiniai slapukai. Šie slapukai leidžia Teatrui stebėti srautą ir šaltinius, kad būtų galima įvertinti ir pagerinti svetainės našumą. Jie padeda sužinoti, kurie puslapiai yra mažiausiai ir labiausiai populiarūs, taip pat stebėti, kaip lankytojai naviguoja svetainėje. Visa šių slapukų renkama informacija yra apibendrinama, todėl anoniminė. Jei Jūs blokuosite šiuos slapukus, Teatras turės mažiau informacijos, kurią analizuodamas galėtų optimizuoti svetainės našumą. Šių slapukų informaciją kaupia analitines paslaugas teikiančios trečiosios šalys (Google Analytics, HotJar, CookieBot).

19. Tiksliniai slapukai. Šiuos slapukus Teatro svetainėje gali nustatyti Teatro reklamos ir socialinių tinklų partneriai. Anoniminius duomenis bendrinant su trečiosiomis šalimis, galima sudaryti Jūsų pasirinkimų profilį ir parodyti Jums galimai Jus dominančią informaciją  kitose svetainėse. Šie slapukai tiesiogiai nesaugo asmens duomenų, tačiau identifikuoja Jūsų interneto naršyklę ir įrenginį, kuriuo naršote, o tai gali būti panaudota kuriant Jūsų pasirinkimų profilį. Blokavus šiuos slapukus, gausite mažiau tikslinės reklamos ir negalėsite matyti ar pasinaudoti reklamos dalijimosi įrankiais.

 

VI. SOCIALINIAI TINKLAI

 

20. Visą informaciją, kurią Teatras gauna Jums naudojantis socialiniais tinklais (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kt.), kontroliuoja atitinkamo socialinio tinklo valdytojas. Atkreipkite dėmesį į tai, kad socialiniai tinklai ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas, už kurių laikymąsi minėti socialiniai tinklai yra atsakingi. Peržiūrėkite šias privatumo politikas prieš pateikdami asmens duomenis socialiniuose tinkluose.

21. Šiuo metu Teatras turi paskyras:

21.1.            tinkle „Facebook“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;

21.2.            tinkle “Instagram“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://help.instagram.com/155833707900388;

21.3.            tinkle “Youtube“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/;

21.4.            tinkle “Vimeo“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://vimeo.com/cookie_policy?vcid=32179.

 

VII. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 

22. Teatras užtikrina BDAR numatytų asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimą, o būtent teises:

22.1.    gauti informaciją apie Teatro tvarkomus Jūsų asmens duomenis: iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kuo remiantis Teatras juos tvarko;

22.2.    susipažinti su Teatro tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;

22.3.    kreiptis į Teatrą su prašymu ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu duomenys yra neteisingi, ne visi arba netikslūs;

22.4.    reikalauti ištrinti Teatro tvarkomus Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam);

22.5.    reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas;

22.6.    nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

22.7.    prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą).

23. Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos nacionaliniame dramos teatre taisyklių kreipkitės elektroniniu paštu dap@teatras.lt. Teatras nagrinėja užklausas pateiktas valstybine lietuvių kalba.

 

VIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEATRE PRINCIPAI

 

24. Teatras, rinkdamas ir naudodamas Jūsų patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, įsipareigoja:

24.1.                 Jūsų asmens duomenis, nurodytus šioje Politikoje, tvarkyti tik aiškiai Teatro apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

24.2.                 netvarkyti Jūsų asmens duomenų kitais tikslais, nei nurodyta šioje Politikoje, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus;

24.3.                 tvarkyti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas;

24.4.                 užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys;

24.5.                 tvarkyti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

24.6.                 būti atsakingais už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje įtvirtintų principų, ir gebėti įrodyti, kad jų laikomasi;

24.7.                 vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.

 

IX. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR SAUGOJIMO TERMINAI

25. Teatro surinkti asmens duomenys saugomi Teatro informacinėse sistemose. Teatras saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja šių duomenų tvarkymo tikslai arba numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis:

25.1.                 Asmens duomenys, kuriuose nurodote prašymuose, pranešimuose, skunduose (kontaktinė informacija: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris; kita informacija, kurią nurodote) yra tvarkomi, kol negaunama informacija apie duomenų pasikeitimą arba atitinkami dokumentai, kuriuose yra užfiksuoti asmens duomenys, perduodami į archyvą, ir saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais.

25.2.                 Elektroninio pašto adresas, kurį Jūs pateikiate, svetainėje pildydami formą naujienlaiškio užsakymui, saugomas iki tol, kol Jūs atsakote naujienlaiškio prenumeratos, tačiau ne ilgiau negu 2 metus nuo sutikimo gauti naujienlaiškį gavimo.

25.3.                 Slapukų renkama informacija saugoma: būtinieji slapukai saugomi www.teatras.lt interneto svetainėje, o trečiųjų šalių įskiepių slapukai (tiksliniai ir analitiniai) – trečiųjų šalių platformose.

25.4.                 Asmens atvaizdas ir Jūsų veiksmai Teatro vaizdo stebėjimo kamerų aprėpties zonoje saugomi vaizdo stebėjimo įrašymo sistemoje 30 dienų nuo vaizdo įrašymo momento.

25.5.                 Duomenys, kuriuos pateikiate registruodamiesi į renginį, saugomi 3 mėnesius po atitinkamo renginio pabaigos.

25.6.                 Kandidatų asmens duomenys ištrinami/sunaikinami iš karto po atrankos. Tais atvejais, kai duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu 1 arba 3 metai nuo atrankos procedūros pabaigos (pagal kandidato sutikime išreikštą jo valią).

26. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami arba nuasmeninami taip, kad nebūtų įmanoma identifikuoti asmens tapatybės.

27. Teatras nesaugo nebeaktualios arba nereikalingos informacijos ir užtikrina, kad informacija apie duomenų subjektus būtų nuolat atnaujinama ir teisinga. 

 

X. NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERNETO SVETAINES

28. Savo nuožiūra savo interneto svetainėje Teatras gali paskelbti apie ar pasiūlyti trečiųjų šalių paslaugas, pateikdamas nuorodas į atitinkamų trečiųjų šalių interneto svetaines. Šios trečiųjų šalių interneto svetainės turi savo privatumo taisykles. Todėl Teatras neprisiima atsakomybės už svetainių, į kurias nueinate iš Teatro svetainės, turinį ir veiklą. Nepaisant to, Teatras siekia užtikrinti duomenų saugą savo svetainėje, todėl laukia iš Jūsų atsiliepimų apie šias trečiųjų šalių svetaines.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Jei turite klausimų dėl šios Politikos, asmens duomenų tvarkymo arba norite susisiekti su mumis dėl savo asmens duomenų, kreipkitės el. pašto adresu dap@teatras.lt

30. Skundus dėl asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Teatro asmens duomenų apsaugos pareigūnas, el. p. dap@teatras.lt, tel. Nr. 8 664 27277; Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, Vilnius, https://vdai.lrv.lt/; teismai Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

31. Esant poreikiui, Teatras gali keisti šią Privatumo politiką, čia paskelbdami atnaujintą Privatumo politikos versiją. Maloniai prašome Jus aplankyti šią skiltį dažniau ir susipažinti su aktualia Privatumo politikos redakcija.

32. Paskutinį kartą Politika atnaujinta: 2020-06-   .