Teatre dirbę menininkai

Pirmąją teatro trupę sudarė Alfonsas Radzevičius, Juozas Rudzinskas, Antanina Leimontaitė, Napoleonas Nakas, Vincas Tamaliūnas, Teofilija Vaičiūnienė, Ona Juodytė, Mečys Chadaravičius, Balys Lukošius, Emilija Grikevičiūtė, Valerijonas Derkintis, Gražina Jakavičiūtė, Juozas Siparis, Galina Jackevičiūtė, Aleksandras Kernagis, Monika Mironaitė, Stepas Jukna, Kazimiera Kymantaitė, Petras Zulonas, Algimantas Jakševičius.

Vėliau trupę papildė Petronėlė Vosyliūtė, Kazimieras Simaška, Juozas Stanulis, Stasys Petraitis, Vladas Jurkūnas, Povilas Saudargas, Juozas Kanopka, Bronius Kisielius, Vaclovas Muraška, Kazimieras Preikštas, Kazys Inčiūra, Marija Meilė Kudarauskaitė, Stanislava Valančiūnaitė, Jonas Biržys, Vitalis Gruodis, Petras Pečiūra, Jonas Zolubas, Antanas Saulevičius, Juozas Urmanavičius, Vytautas Kancleris, Anupras Lauciūnas, Mykolas Keturakis, Vytautas Grakauskas, Galina Dauguvietytė, Vytautas Kybartas, Balys Bratkauskas, Antanas Pikelis, Algirdas Sabalys, Ona Knapkytė, Pranas Treinys, Virgilijus Ignatonis, Lidija Kupstaitė, Algimantas, Zalanskas, Jonas Kavaliauskas, Juozas Meškauskas, Stefanija Nosevičiūtė, Jonas Čepaitis ir kt. 

 XX a. septintajame–aštuntajame dešimtmečiais vaidino Jonas Lalas, Gražina Kernagienė, Ada Budrikaitė, Jadvyga Ramanauskaitė, Vytautas Dumšaitis, Genovaitė Jasiūnaitė, Irena Leonavičiūtė, Henrikas Kurauskas, Irena Garasimavičiūtė, Agnė Gregorauskaitė, Laimonas Noreika, Marija Rasteikaitė, Aldona Kupstaitė, Aldona Stošiūtė, Povilas Gaidys, Antanas Kurklietis, Nijolė Strazdūnaitė, Leonas Ciunis, Justinas Bautrėnas, Edmundas Juškevičius, Algirdas Vrubliauskas, Rolandas Butkevičius, Nijolė Gelžinytė, Eugenija Pleškytė, Eugenija Jankutė, Romualdas Čaikauskas, Eduardas Kunavičius, Petras Dailida, Janina Berūkštytė, Audris Chadaravičius, Arnas Rosenas, Tomas Vaisieta, Mykolas Smagurauskas, Algimantas Bružas, Algimantas Zigmantavičius, Ottonas Laniauskas, Vilius Petrauskas, Juozas Rygertas ir kt.

Devintojo dešimtmečio spektakliuose vaidmenis kūrė Aldona Janušauskaitė, Vytautas Tomkus, Lilija Mulevičiūtė, Regina Paliukaitytė, Regimantas Adomaitis, Vaiva Mainelytė, Danutė Krikštopaitytė, Eglė Gabrėnaitė, Romas Ramanauskas, Juozas Kisielius, Ramutis Rimeikis, Adolfas Večerskis, Ingrida Kilšauskaitė, Genovaitė Ciplinskaitė, Regina Arbačiauskaitė, Kristina Gudonytė, Vytautas Rumšas, Sigitas Račkys, Vytautas Grigolis, Eimutis Braziulis, Vladas Radvilavičius, Jonas Braškys, Rasa Kirkilionytė, Sigitas Kubilius, Audronis Rūkas, Ginvylė Vaisietaitė, Saulius Siparis, Eglė Tulevičiūtė, Larisa Kalpokaitė, Andrius Žebrauskas, Mindaugas Capas, Arvydas Dapšys, Arūnas Smailys, Dalia Vancevičiūtė, Ramūnas Abukevičius, Gintaras Mikalauskas, Almantas Šinkūnas, Inga Burneikaitė, Jūratė Brogaitė, Eglė Čekuolytė, Vilija Ramanauskaitė, Dalia Vancevičiūtė, Rasa Jakučionytė, Dora Tautavičiūtė ir kt.

Dabartinę Lietuvos nacionalinio dramos teatro trupę galite rasti čia: https://www.teatras.lt/lt/teatras/trupe/

Teatro scenoje spektaklius kūrė daugelis Lietuvos režisierių. Tai Romualdas Juknevičius, Algirdas Jakševičius, Balys Lukošius, Juozas Monkevičius, Borisas Dauguvietis, Kazys Jurašūnas, Juozas Grybauskas, Kazimiera Kymantaitė, Alfonsas Radzevičius, Juozas Rudzinskas, Aleksandras Kernagis, Mečys Chadaravičius, Juozas Siparis, Jonas Kavaliauskas, Monika Mironaitė, Stefanija Nosevičiūtė, Vitalis Gruodis, Vladas Limantas, Vladas Jurkūnas, Elena Žalinkevičaitė, Vytautas Čibiras, Aurelija Ragauskaitė, Algimantas Galinis, Henrikas Vancevičius, Algirdas Lapėnas, Petras Bielskis, Algirdas Bubnelis, Michailas Percovas, Irena Bučienė, Algė Savickaitė, Virgilijus Matula, Raimondas Polis, Bronius Morkevičius, Rimas Tuminas, Gytis Padegimas, Algimantas Pociūnas, Jonas Vaitkus, Oskaras Koršunovas, Kęstutis Bražiūnas, Kristina Gudonytė, Gintaras Varnas, Artūras Valudskis, Olegas Kesminas, Ramutis Rimeikis, Rokas Ramanauskas, Evaldas Jaras, Saulius Mykolaitis, Anželika Cholina, Raimundas Banionis, Vytautas Dapšys, Rimas Morkūnas, Julius Dautartas, Adolfas Večerskis, Ramunė Kudzmanaitė, Valentinas Masalskis, Vytautas Grigolis, Albertas Vidžiūnas, Sigitas Račkys, Birutė Mar, Marija Misiūnaitė, Vytautas V. Landsbergis ir kiti.

Per keletą dešimtmečių Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektakliams scenografiją ir kostiumus kūrė įvairių kartų dailininkai: Antanas Gudaitis, Petras Kalpokas, Stepas Žukas, Stasys Ušinskas, Viktoras Andriušis, Telesforas Kulakauskas, Vytautas Mackevičius, Mečislovas Bulaka, Jonas Vilutis, Vaclovas Kosciuška, Boleslovas Motūza-Matuzevičius, Leonas Katinas, Angelė Tomkūnaitė-Kvašienė, Dalia Mataitienė, Modris Tenisonas, Vitalijus Mazūras, Kęstutis Vaičiulis, Vytautas Palaima, Juozas Jankus, Juozas Surkevičius, Michailas Percovas, Juzefa Čeičytė, Remigijus Markūnas, Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė, Gerda Lukoševičiūtė, Vytautas Kalinauskas, Agnė Bekerytė, Gražina Rameikaitė, Rimtautas Gibavičius, Virginija Idzelytė, Augis Kepežinskas, Renė Petrulienė, Feliksas Navickas, Andrius Žibikas, Rimantas Driežis, Sergejus Cvetkovas, Adomas Jacovskis, Aušra Bagočiūnaitė, Jurga Ivanauskaitė, Janina Malinauskaitė, Rimvydas Jankauskas, Vytautas Narbutas, Rimtautas Gibavičius, Mariana Bruni, Jonas Arčikauskas, Jūratė Paulėkaitė, Faustas Bandorius, Rasa Kriščiūnaitė, Aidas Bareikis, Julius Ludavičius, Galius Kličius, Marijus Jacovskis, Juozas Statkevičius, Žilvinas Kempinas, Zita Gustienė, Nadežda Gultiajeva, Rimantas Olšauskas, Andrius Miusche, Marijonas Lakavičius, Artūras Makštutis, Agnė Bekerytė, Arvydas Norvaišas, Loreta Švaikauskienė, Rasa Staniūnienė, Sigitas Staniūnas, Aleksandra Jacovskytė, Artūras Šimonis, Jolanta Rimkutė, Sergėjus Bocullo, Marta Vosyliūtė, Medilė Šiaulytytė, Giedrė Brazytė, Vytautas Poška, Birutė Ukrinaitė, Galius Kličius, Sigitas Markūnas, Marius Nekrošius, Lijana Karpavičienė, Renata Valčik, Kotryna Daujotaitė, Marija Rubavičiūtė, Gintaras Makarevičius, Ramunė Skrebūnaitė, Laura Luišaitytė ir kiti, taip pat menininkai iš užsienio – Tomislavas Čurkovičius (Kroatija), Ana Savić Gecan (Kroatija), Zane Pihlstrom (JAV).

Teatro spektakliuose skambėjusios muzikos autoriai – Jonas Navakauskas, Jurgis Gaižauskas, Vytautas Klova, Vytautas Paltanavičius, Algimantas Lopas, Benjaminas Gorbulskis, Anatolijus Šenderovas, Juozas Širvinskas, Feliksas Viskantas, Juozas Karosas, Juozas Indra, Feliksas Bajoras, Teisutis Makačinas, Vytautas Barkauskas, Eduardas Balsys, Algirdas Martinaitis, Giedrius Kuprevičius, Bronius Kutavičius, Audrius Balsys, Faustas Latėnas, Saulius Mykolaitis, Alfredas Klimas, Antanas Kučinskas, Giedrius Puskunigis, Gintaras Sodeika, Raminta Šerkšnytė, Snieguolė Dikčiūtė, Marius Salynas, Antanas Jasenka, Marius Baranauskas, Tomas Kutavičius, Jonas Jurkūnas, Mitja Vrhovnik Smrekar (Slovėnija) ir kiti.