Žiūrovų aptarnavimo ir gastrolių skyrius

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1 bendradarbiaujant su bilietų platintoju ir Rinkodaros ir viešųjų ryšių skyriumi, organizuoja ir koordinuoja bilietų prekybą internetu ir kasose;

2 bendradarbiaudamas su bilietų platintoju prižiūri Teatro kasų veiklą, užtikrina, kad kasininkės yra deramai informuotos apie Teatro vykdomas bilietų akcijas, abonementų pardavimą ir pan.;

3 organizuoja ir koordinuoja salių administratorių, rūbininkų ir bilietų kontrolierių veiklas;

4 organizuoja savanorių veiklas teatro renginių metu;

5 organizuoja ir koordinuoja Teatro spektaklių gastroles;

6 vykdo Teatro spektaklių gastrolių rėmėjų paiešką;

7 atlieka Teatro patalpų nuomos sutarčių vykdymo kontrolę;

8 prižiūri įmonės, aptarnaujančios Teatro kavinės darbą ir žiūrovų aptarnavimo jose kokybę;

9 kuria ir įgyvendina Teatro žiūrovams skirtas lojalumo programas;

10 gavęs reikalingą informaciją, organizuoja kvietimų į Teatro premjeras ir renginius išrašymą ir logistiką;

11 rengia ir dalyvauja rengiant generalinio direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;

12 nustatyta tvarka inicijuoja ir organizuoja viešuosius pirkimus, susijusius su Skyriaus veikla, taip pat prireikus – kitų paslaugų ir prekių, reikalingų skyriaus uždaviniams įgyvendinti;

13 dalyvauja rengiant ir rengia technines specifikacijas prekėms, paslaugoms ir darbams, reikalingiems skyriaus uždaviniams pasiekti, pirkti; dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus paslaugų teikėjams; pagal kompetenciją savarankiškai arba kartu su kitais Teatro administracijos padaliniais rengia sutarčių projektus;

14 saugo, tvarko dokumentacijos plane priskirtus skyriaus kompetencijai dokumentus, sudaro dokumentų bylas ir perduoda jas tolesniam saugojimui teisės aktų nustatyta tvarka.

15 pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

16 vykdo kitus Teatro vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Teatro strateginiai tikslai.